Drempels voor watersturing

Strategisch geplaatste verkeersdrempels helpen om regenwater in de openbare ruimte bij extreme regenbuien in de gewenste richting te sturen.

De verkeersdrempels kunnen zo geplaatst worden dat lager gelegen kwetsbare gebieden niet onderlopen met regenwater uit de omgeving. Het regenwater kan bijvoorbeeld naar een groenzone geleid worden, waar het tijdelijk vastgehouden wordt en langzaam in de bodem kan wegzakken. Het water kan ook tussen twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat vastgehouden worden.

Let er wel op dat de dubbele functie van deze verkeersdrempels bekend moet zijn bij de beheerders van de openbare ruimte (meestal de gemeente), zodat bij een herprofilering of renovatie van de straat de verkeersdrempels blijven bestaan.

Schematische doorsnede van een verkeersdrempel
Schematische doorsnede van een strategisch geplaatste verkeersdrempel. ©Atelier GROENBLAUW

Drempel voor watersturing van Hallstraat
Drempels voor watersturing in de Van Hallstraat. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten