Infiltratieputten

Infiltratieputten zijn buizen die verticaal in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem te laten zakken. De buis is open aan de onderzijde en heeft vaak ook sleuven aan de zijkanten waardoor het water kan wegstromen.

Infiltratieputten worden ook wel zinkputten of zakputten genoemd. Bij het aanleggen van een infiltratieput wordt de hemelwaterafvoer (zoals een regenpijp) aangesloten op de put. Ook kan water dat afstroomt over het oppervlak in de put stromen, mits de put op het laagste punt van het oppervlak is geplaatst (bijvoorbeeld door reliëf aan te leggen). De buis wordt verticaal in de grond aangebracht en omringd met grof materiaal zoals drainzand. Het water infiltreert uiteindelijk via de sleuven en de onderkant van de buis in de bodem.

Een infiltratieput neemt weinig ruimte in. Er zijn infiltratieputten in allerlei afmetingen, waardoor ze gebruikt kunnen worden voor individuele woningen en voor gehele huizenblokken. Net zoals bij infiltratiekratten en watervertragende groenstroken hangt de effectiviteit van een infiltratieput wel af van de grondwaterstand. Bij een te hoge grondwaterstand kan het water dat in de put stroomt, niet in de grond infiltreren.

Infiltratieputten hebben regelmatig onderhoud nodig. In regenwater en afstromend water van het oppervlak zit fijn materiaal. Dit fijne materiaal bezinkt en slaat neer op de bodem van de put. Het vormt op termijn een afsluitende laag waardoor het water niet meer kan infiltreren. Het is daarom noodzakelijk de bodem van de buis regelmatig schoon te spuiten en zuigen om verstopping te voorkomen.

Schematische doorsnede van een infiltratieput
Schematische weergave van een infiltratieput. ©Atelier GROENBLAUW

Droogte

Infiltratieputten kunnen helpen bij het aanvullen van de grondwaterstand. Ze vormen een effectieve manier van infiltratie. Dit is in tijden van droogte belangrijk als de grondwaterstand te laag dreigt te raken. Bij een normaal hoge grondwaterstand is dit echter niet nodig en niet effectief.

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten