Infiltratievelden

Bij vlakvormige infiltratie wordt het regenwater dat op gebouwen of op straten valt in een aangrenzende groenstrook of groengebied geïnfiltreerd. Door een licht reliëf aan te brengen, kan er ook in beperkte mate berging voor enkele uren plaatsvinden.

Vlakvormige infiltratie is mogelijk als er voldoende ruimte beschikbaar is en de bodem hiervoor geschikt is; dan kan regenwater van dakvlakken en verharde oppervlakken direct op grasvelden of andere groengebieden geïnfiltreerd worden.

Het benodigde oppervlak voor vlakvormige bodeminfiltratie is ongeveer 50% van het aangesloten verharde oppervlak. Een vlakvormig infiltratieveld op goed doorlatende bodem vereist veel ruimte, maar is gemakkelijk in onderhoud. Vlakvormige infiltratievoorzieningen hebben bovendien een groter zuiverend vermogen. Ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn efficiënter met betrekking tot ruimtegebruik, maar vereisen regelmatig onderhoud.

Bij infiltratiesystemen kan het water voor een groot deel bovengronds en zichtbaar naar de infiltratievoorziening afgevoerd worden. Het benodigde afschot voor deze voorzieningen bedraagt in slappe niet draagkrachtige bodems 0,5 cm/m. Bij grotere afstanden tot de infiltratievoorziening wordt dit benodigd afschot een belangrijk ontwerp-, beheer- en onderhoudscriterium.

Infiltratievelden
Schematische doorsnede bodeminfiltratie ©atelier GROENBLAUW

Verlaagde beplanting voor infiltratie
Verlaagde beplanting bij Science Park ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten