Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers vormen in tegenstelling tot traditioneel beschoeide oevers een geleidelijke overgang van oever naar water. Door oevers natuurvriendelijk of ecologisch in te richten worden leefgebieden gevormd voor verschillende planten en dieren. Meer beplanting en minder verharding heeft een positief effect op het stadsklimaat. Groene oevers werken verzachtend tegen hitte en dragen bij aan het aanvullen van de grondwaterstand. 

Hitte en droogte 

Zoals al het groen heeft ook een groene oever een verzachtend effect op hitte. Hoe breder de groene oeverzone, hoe meer ruimte er is voor hoger opgaand groen. Dit vergroot het positieve effect op het beperken van hitte door middel van verdamping en het creëren van schaduw. Als het regenwater kan infiltreren wordt hiermee het grondwater geleidelijk aangevuld. Hiermee wordt ook het effect van droogte beperkt. 

Opbouw natuurvriendelijke oever 

Groene oevers met een goede ecologische opbouw vormen een uitstekend leefgebied voor veel planten, vogels, insecten, amfibieën, vissen en zoogdieren. Natuurlijkvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het stedelijk gebied. 

Een natuurvriendelijke oever kan worden opgebouwd uit verschillende plantensoorten. Hiermee worden verschillende zones gecreëerd. Op de droge oever kunnen zich land- en oevervegetaties vestigen, in het ondiepe water moerasvegetaties en riet, terwijl in het diepere water plaats is voor diverse waterplanten. De variatie van beplanting in een natuurvriendelijke oever maakt dat het groen beter bestand is tegen weersextremen.

Schematische tekening van de opbouw van een natuurvriendelijke oever

Verschillende zones:
1. Planten voor bloemrijk grasland 
2. Planten voor vochtige grond 
3. Natte kruidachtige planten 
4-5. Moerasplanten in dieper water 
6. Drijvende planten 
7. Onderwaterplanten