Gemeente Amstelveen lanceert Klimaatatlas

Gepubliceerd op:
9 februari 2018

Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, zoals meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress. Landelijk zijn deze problemen geadresseerd in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Overheden kunnen hierbij gebruik maken van het stappenplan “weten, willen en werken” om het proces naar een klimaatbestendige inrichting vorm te kunnen geven.

Klimaatbestendigheid

In het kader hiervan is deze klimaatatlas opgesteld in een samenwerking tussen waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de inliggende gemeenten (BOWA) om elkaar te helpen bij het in beeld brengen van de klimaatopgaven. De gemeente Amstelveen behoort hier ook toe.

Gemeenten en waterschappen pakken het proces richting klimaatbestendigheid verschillend op, maar zijn zich wel bewust dat het gedetailleerd in beeld brengen van de gevolgen van klimaatverandering een noodzakelijk onderdeel is van het ‘weten’. Door een gedetailleerde bepaling van de knelpunten kunnen gemeenten en waterschappen hun klimaatadaptatiestrategie concreet maken. Daarnaast kunnen zij ook andere partijen zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen betrekken bij de probleemanalyse en ook de mogelijke oplossingen.

De klimaatatlas geeft verschillende kaarten weer. Zo is er onder andere te zien waar waarschijnlijk wateroverlast optreedt bij extreme buien of specifieker nog, wel panden risico lopen bij hevige neerslag.

De klimaatatlas kunt u vinden via de volgende link: AGV Klimaatatlas  

NB. Hoewel aan de totstandkoming van de klimaatatlas de uiterste zorg en aandacht is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolkomenheden en aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.