Omgekeerde drainage/IT-riool

Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd. 

Dergelijke voorzieningen worden toegepast naast verharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel, of bij onverharde oppervlakken waar de doorlatendheid van de bodem gering is. Een IT riool moet altijd boven het grondwater liggen. Als niet al het regenwater kan worden geïnfiltreerd, zal de buis gaan werken als een gewone afvoer.

Ook hemelwaterafvoeren van dakoppervlakken, overlopen van regenwatervijvers en regenwaterreservoirs kunnen in sommige gevallen op een IT-riool worden aangesloten. Uiteraard geldt dat alleen schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Verontreinigd regenwater moet eerst gezuiverd worden, bijvoorbeeld door een beplante bodemfilter.

Om zware buien op te vangen kan het IT–riool uitmonden in een noodoverstortvoorziening op oppervlaktewater of het regenwaterriool. Het IT-riool kan ook gebruikt worden om in droge gebieden oppervlaktewater te infiltreren. Of en hoe dergelijke infiltratievoorzieningen mogen worden toegepast, is vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan.

Het ruimtebeslag op maaiveldniveau voor deze voorzieningen is vrijwel nihil. In vergelijking met bovengrondse infiltratievoorzieningen zoals een wadi, is het nadeel van ondergrondse voorzieningen dat calamiteiten zoals verontreinigingen niet makkelijk zichtbaar zijn.

Schematische doorsnede IT riool @atelier Groenblauw
Schematische doorsnede IT riool @atelier Groenblauw

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten

Data

Afmetingen: Heel klein percentage van het aangrenzende oppervlak Toepassing: Kan ook toegepast worden in weinig doorlaatbare grond en met minder beschikbare ruimte Voordeel: Vergt weinig ruimte Nadeel: Schoonmaak en onderhoud zijn noodzakelijk